MILJÖ

Vi vill möta nästa generation förvissade om att vi tagit vårt ansvar för miljön! Vi värnar om miljön och bidrar till hållbar utveckling. Det är viktigt för oss att kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill att också kommande generationer ska få tillgång till en ren natur och rent vatten. Därför har vi tagit fram och följer en miljöpolicy med riktlinjer och mål rörande vår egen produktion.

L.A.S MILJÖPOLICY

 Vi arbetar ständigt för att vara ett miljömedvetet företag och för att bidra till en hållbar utveckling.
 Miljöomsorg ska känneteckna all vår verksamhet.
 Vi ska ständigt förbättra de verksamheter som kan påverka miljön.
 Vår egen tillverkning ska ske på ett miljömässigt lämpligt sätt.
 Vi ska verka för att vår syn på miljöomsorg tillämpas i alla produktionsled.

VI LEVER UPP TILL VÅR POLICY

Vi ställer miljökrav på våra befintliga leverantörer och entreprenörer och val av nya görs med stor hänsyn till miljökriterier.
Vi arbetar bara med återvinningsbart material och gör endast inköp från miljömedvetna företag. Våra produkter får inte innehålla några ämnen som, under tillverkning, användning eller destruktion, är skadliga för människa eller miljö.  
I vår produktionsanläggning har vi installerat pelletspanna och använder inga fossila bränslen för uppvärmning.
Vi källsorterar.
All personal är informerad om våra miljökrav och arbetar efter dem.
Alla miljöfrågor ska behandlas ur ett helhetsperspektiv där ledningens engagemang stödjer och engagerar hela organisationen.

MILJÖMÅL FÖR VÅR EGEN PRODUKTION 2007-2010

Årlig minskning av energiförbrukningen med 0,5%.
Ingen användning av fossila bränslen för uppvärmning.  
Återvinning av avfall till 100%.
Minskning av totalmängden avfall med 2%.
Minskning av mängden deponiavfall med 18%.
 


Kontakta oss för mer information eller offertförfrågningar.    •    Telefon 0158-369 90   •   Fax 0158-369 91   •   brev@las.se   •